จัดโดย : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม : 

 • ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตร ผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้ง และผงพร้อมชงพร้อมดื่ม"
 • อบรมวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 • ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th  

วัตถุประสงค์ : 

 • เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางงการเกษตร ผัก ผลไม้ และสมุนไพร
 • เพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่งทำให้น้ำหนักเบาขึ้น
 • เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก
 • เพื่อเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์อลแห้งและผงให้หลากหลาย

กิจกรรมประกอบด้วย : 

ภาคบรรยาย

 • ศึกษา CD ทัศน์ เรื่องสุขลักษณะเบื้องต้นในการผลิตอาหารที่ดี
 • อธิบายพื้นฐานในกระบวนการผลิตอาหาร เรื่อง GMP เบื้องต้น การคัดเลือกวัตถุดิบ
 • หั่น ปอก สับ การควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุเพื่อจำหน่าย

ภาคปฏิบัติ 

 • ฝึกขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ จัดเตรียมวัตถุดิบ หั่น ปอก สับ
 • การเตรียมสัดส่วนวัตถุดิบและเครื่องปรุง
 • ลงมือปฏิบัติผลิต ผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้ง และผง
 • การบรรจุภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งและผงใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
 • ตอบข้อซักถามและข้อสรุป  อ่านเพิ่มเติม 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223 ,081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์) โทรสาร  : 0-2561-1970
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูล : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มาของรูปภาพ : www.freepik.com