จัดโดย : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจาก สสว.และสภาอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME
หรือการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS)

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • รับสมัคร ด่วน!!! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตอาหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 90%
 • สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจาก สสว.และสภาอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME
  หรือการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS)
 • เปิดบริการให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับโรงงานและสถานประกอบการด้านอาหาร ดังนี้
 • แพคเกจ 1 (20,000 บาท) การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
 • แพคเกจ 2  (40,000 บาท)  การตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP,GHPs/HACCP+ การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
 • แพคเกจ 3 (80,000 บาท) การให้คำปรึกษา GMP, GHPs, HALAL
  - ให้คำปรึกษาระบบGMP/GHPs มากกว่า 5ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
  - ให้คำปรึกษาระบบ HALAL มากกว่า 7 ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
 • แพคเกจ 4 (100,000) การให้คำปรึกษา HACCP มากกว่า 7 ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
 • โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรูปแบบ Co-Payment สูงสุด 90% หรือรายละ 100,000 บาท
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท  สนับสนุนค่าใช้จ่าย 90%
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 70%
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50%

ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจรับบริการ ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
www.smewecareplus.com 

 www.nfi.or.th

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันอาหาร