อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
อาหารทอดเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคและผลิตเพื่อจำหน่าย ไขมันและน้ำมันในอาหารทอดจะทำหน้าที่ให้พลังงาน เป็นแหล่งกรดไขมันที่จำเป็น และเป็นตัวช่วยการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน ซึ่งควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม การทอดอาหารมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรคำนึงถึงโดยเฉพาะการใช้น้ำมันทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของน้ำมันและเกิดเป็นสารโพลาร์ที่สามารถดูดซึมและสะสมในร่างกาย จึงควรหลีกเลี่ยงการทอดอาหารอมน้ำมัน การใช้น้ำมันทอดซ้ำ และหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำมันอยู่สม่ำเสมอทั้งการสังเกตทางกายภาพ การตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ และการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ผลิตสินค้าทอดเพื่อจำหน่ายควรคำนึงถึงข้อกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาอาหารทอด ได้แก่ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และสิ่งแวดล้อม การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทอดสามารถใช้วิธีการทอดแบบสุญญากาศ เลือกใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ และทอดอาหารด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการลดปริมาณน้ำอิสระในอาหาร การใช้สารเคมีเติมในอาหารหรือบรรจุไว้กับอาหาร นอกจากนี้ การเลือกวิธีบรรจุอาหารและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมก็เป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทอดได้เช่นกัน