อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
มันสำปะหลัง (Tapioca หรือ Cassava) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เก็บสะสมอาหารไว้ในราก จัดอยู่ในตระกูล Euphorbiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Manihot esculenta Crantz มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ปลูกง่าย ทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูณ์ตํ่า ให้ผลผลิตเร็ว ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของโลก โดยพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำดับ มันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้ง หัวสด ใบ ลำต้น และเมล็ด นิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร เนื่องจากเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของคนและสัตว์และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น (Tapioca chips) มันอัดเม็ด (Tapioca pellets) และแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังของประเทศไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ โดยมีปริมาณการส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศ และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย