อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
กระจูดเป็นพืชตระกลูกกชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia articulata Domin จัดอยู่ในวงศ์ Cyperaceae สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบขึ้นในบริเวณนํ้าขังตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน และมีความเป็นกรดสูง เรียกว่า “พรุ” พบมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระยอง กระจูดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยนิยมนำต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้จักสานเป็นเสื่อ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลายหลักสูตร เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถยกระดับเป็นสินค้า OTOP และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับชุมชน และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ของประเทศอีกด้วย