อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติซึ่งสามารถสร้างทดแทนได้ ความหมายโดยทั่วไปของไบโอดีเซลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ น้ำมันพืช น้ำมันพืชผสมน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterification) ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นการนำน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์มาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เมทานอลเพื่อผลิตเป็นเมทิลเอสเตอร์ (methyl ester) โดยปฏิกิริยานี้อาจมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วย ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้มี 3 ชนิดคือ กรด ด่างและเอนไซม์ การทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันมีปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดปริมาณของเมทิลเอสเตอร์คือ อัตราส่วนของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปริมาณน้ำมันที่ใช้ ความเร็วในการปั่นกวน อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ชนิดและปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา เมทิลเอสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลเช่น ค่าความหนืด ค่าทางความร้อน คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ข้อดีของไบโอดีเซลคือ ปลดปล่อยก๊าซออกมาน้อยเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งกำมะถัน และสารไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็ก (เขม่า) จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การใช้ไบโอดีเซลมีข้อเสียคือ เพิ่มการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้กับบรรยากาศ

คำสำคัญ : ไบโอดีเซล; ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน; เมทิลเอสเตอร์
Keywords : Biodiesel; Transesterification; Methyl ester