การผลิตสีแดงธรรมชาติด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแครอท [US 5,039,536]  Abstract    Fulltext

abstractการผลิตสีแดงธรรมชาติจากสารแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากเซลล์ไลน์ของแครอท เริ่มจากการเก็บเซลล์ของแครอทที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในช่วงที่มีการเจริญของเซลล์ที่เหมาะสม นำมาสกัดแยกแอนโทไซยานินบริสุทธิ์สำหรับใช้ในการผลิตสีแดง ซึ่งมีความเสถียรในช่วง pH ที่กว้าง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นสีผสมในอาหาร เครื่องสำอาง และยาได้