สถานการณ์พลาสติก : มุมมองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2018

ข้อดีของพลาสติกนั้นเราปฏิเสธกันไม่ได้ เพราะพลาสติกทั้งราคาถูก น้ำหนักเบา และผลิตง่าย ทำให้ปริมาณการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาจนช่วง 10-15 ปี การผลิตพลาสติกทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนโลกเราไม่สามารถรับมือกับปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่เราสร้างขึ้นได้แล้ว ขยะพลาสติกที่รีไซเคลิได้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ขยะพลาสติกประมาณ 13 ล้านตัน ไหลลงสู่มหาสมุทรทุกปี ทำอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือสุขภาพของเราเอง โลกเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกลับมาคิดใหม่ถึงวิธีการที่เราผลิต เราใช้ และจัดการพลาสติก รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวคิดล่าสุดของวิธีการที่จะจัดการปัญหาพลาสติกให้สำเร็จ โดยมองไปที่ภาครัฐ ธุรกิจ และบุคคลทั่วไป สามารถทำได้เพื่อตรวจสอบการผลิตและใช้พลาสติกอย่างไม่มีการควบคุม

Author :  United Nations Environment Programme
Title :  The state of plastics: World Environment Day Outlook 2018
Abstract :  The benefits of plastic are undeniable. The material is cheap, lightweight and easy to make. These qualities have led to a boom in the production of plastic over the past century. This trend will continue as global plastic production skyrockets over the next 10 to 15 years. We are already unable to cope with the amount of plastic waste we generate. Only a tiny fraction is recycled. About 13 million tonnes of plastic leak into our oceans every year, harming biodiversity, economies and, potentially, our own health. The world urgently needs to rethink the way we manufacture, use and manage plastic. This paper sets out the latest thinking on how we can achieve this. It looks at what governments, businesses and individuals can do to check the runaway production and consumption of plastic.
Source :  https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED.pdf?isAllowed=y&sequence=1
ชนิดวัสดุ Recycling :  Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต
ประเภทเอกสาร :  Report ; เอกสารรายงาน