ข้อจำกัดด้านกฎหมายของพลาสติกใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติก

รายงานภาพรวมทั่วโลกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการผ่านกฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดการผลิต นำเข้า จำหน่าย ใช้ และกำจัดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติก ซึ่งส่งผลต่อการเกิดขยะในทะเล เครื่องมือทางกฎหมายดังกล่าวมีทั้งการห้ามและจำกัด ภาษีและค่าปรับ มาตรการการจัดการขยะเพื่อเพิ่มการกำจัด การกระตุ้นการใช้ซ้ำและรีไซเคิล และส่งเสริมทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์พลาสติก รายงานนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจขอบเขตและประเภทกฎระเบียบที่ภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งข้อกำนดของกฏหมายที่มีอยู่ในระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยการทำงานวิจัยในอนาคต ในรายงานแบ่งเป็น 1) ถุงพลาสติก 2) พลาสติดใช้ครั้งเดียวอื่นๆ 3) ไมโครบีด

 ที่มาภาพ :    https://assets.unenvironment.org/s3fs-public/2018-12/screenshot-wedocs.unep_.org-2018.12.06-14-38-24.png  

Author : United Nations Environment Programme

Title : Legal limits on single-use plastics and microplastics

Abstract : This report provides a global overview on the progress of countries in passing laws and regulations that limit the manufacture, import, sale, use and disposal of selected single-use plastics and microplastics which have a great impact in the production of marine litter. It is based on a review of national legally-binding instruments that include bans and restrictions, taxes and levies, and waste management measures to enhance disposal, encourage reuse and recycling, and promote alternatives to plastic products. The report includes three sections: 1) plastic bags, 2) other single-use plastics, and 3) microbeads. It seeks to provide a more thorough understanding of the scope and types of regulatory approaches policymakers are employing to address plastic pollution. The report should enable future research by enhancing the understanding of existing legal requirements to prevent plastic pollution at the country level.

Source : https://www.unenvironment.org/resources/report/legal-limits-single-use-plastics-and-microplastics

ชนิดวัสดุ Recycling : พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต ; Plastic Polymer Composite

ประเภทเอกสาร : Report ; เอกสารรายงาน