วิธีที่คุ้มค่าสำหรับแยกคืนลิเทียมจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้รีเวิร์สออสโมซิสและการตกตะกอน : มุมมองในภาพรวม

การผลิตลิเทียมที่เพิ่มไม่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาลิเทียมในตลาดโลกสูงขึ้น การเพิ่มความหนาแน่นพลังงานขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง ขนาดตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน เป็นปัจจัยให้เกิดความท้าทายในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน งานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการแยกคืนโลหะมีค่าอย่างโคบอล์ตจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน งานวิจัยนี้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการแยกคืนลิเทียมจากน้ำเสียของกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไออนหลังแยกคืนโคบอลต์ออกแล้ว โดยใช้วิธีโลหวิทยาสารละลายเพื่อแยกคืนลิเทียมจากน้ำเสีย เพิ่มความเข้มข้นของลิเทียมด้วยวิธีรีเวอร์สออสโมซิส และทำให้ลิเทียมที่แยกคืนได้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีตกตะกอน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับกระบวนการแยกคืนโคบอล์ตจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ ทำให้ประหยัดต้นทุนขึ้น

ที่มา : Swain, Basudev.  Cost effective recovery of lithium from lithium ion battery by reverse osmosis and precipitation : a perspective.  Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Vol. 93 Year 2018 pp. 311-319. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jctb.5332

Abstract : Production of lithium from primary resources is lagging behind demand (12% versus 16% in 2016),  cost of lithium is increasing (between 40 and 60% in 2016), battery energy density rapidly increasing versus declining cost, and  estimated lithium ion battery (LIB) markets size ($77.42 billion by 2024) driven by projected demands for plug-in electric  vehicles (PEVs) clearly justifies recycling. PEV technology and projected demand raise several challenges, including lithium demand/scarcity and future technology to recover lithium from LIB waste. To address the circular economy, steady supply chain  security, self-reliance, environment safety, environment directive, energy security, resources conservation, futuristic carbon  footprint, WEEE directives and waste crime, recycling of LIB is an absolute essential. During the last decade, LIB recycling research  and industrial recycling of LIB have attracted the interest of researchers, industrialists, and environmentalists. All have reported progress in the recovery of valuable metals like Co, but have rarely focused on lithium recovery. Hence, this paper addresses logical hypothesis and application of available technology in a fashion where lithium recycling from LIB can be addressed.

ชนิดวัสดุ Recyclng : E-Waste ; ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทเอกสาร : Patent ; สิทธิบัตร

คำสำคัญ : Battery waste ; Lithium ion battery ; Recycling