การแยกคืนสารอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากมีค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี หรือ chemical oxygen demand (COD) สูง เพราะน้ำเสียของอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) ในปริมาณมาก ซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้สามารถแยกคืนจากน้ำเสียและพัฒนาเป็นสารอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวต้องคำนึงถึงเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แยกคืนออกมาได้ เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และปัจจัยด้านผู้บริโภค บทปริทัศน์นี้ ให้ภาพรวมของความก้าวหน้าในการแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำเสีย และความท้าทายของการจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง อุตสาหกรรมสตาร์ช และอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค ซึ่งน้ำเสียมีสมบัติทางกายภาพและเคมีตามความหลากหลายของสารที่มีในน้ำเสีย รวมถึงทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแสดล้อมสำหรับแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โอกาสในการนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา : Honglin Chen, Hua Zhang, Jinhu Tian, John Shi, Robert J. Linhardt, Tian Ding, Xingqian Ye, Shiguo Chen.  Recovery of High Value‐Added Nutrients from Fruit and Vegetable Industrial Wastewater. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol. 18 Number 5 Year 2019 pp. 1388-1402.   https://doi.org/10.1111/1541-4337.12477

Abstract: The industrial processing water of fruit and vegetables has raised serious environmental concerns due to the presence of many important bioactive compounds being disposed in the wastewater. Bioactive compounds have great potential for the food industry to optimize their process and to recover these compounds in order to develop value‐added products and to reduce environmental impacts. However, to achieve this goal, some challenges need to be addressed such as safety assurance, technology request, product regulations, cost effectiveness, and customer factors. Therefore, this review aims to summarize the recent advances of bioactive compounds recovery and the current challenges in wastewater from fruit and vegetable processing industry, including fruit and beverage, soybean by‐products, starch and edible oil industry. Moreover, future direction for novel and green technology of bioactive compounds recovery are discussed, and a prospect of bioactive compounds reuse and sustainable development is proposed.

ชนิดของวัสดุ Recycling : Agroindustry waste ; ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทเอกสาร : Journal Article ; บทความวารสาร

#น้ำเสีย #การแยกคืนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ #อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป #น้ำเสียที่มีสารอาหารสูง 

#Wastewater #BioactiveCompoundRecovery #FruitAndVegetableIndustry #HighNutrientWastewater