ผลของการเติมเศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตต่อประสิทธิภาพของวัสดุปูผิวทางแอสฟัลต์

การศึกษาผลของการใช้เศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากขวดเครื่องดื่มปริมาณต่าง ๆ ในวัสดุปูผิวทางแอสฟัลต์ พบว่า การเติมเศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตร้อยละ 6 ให้วัสดุปูผิวทางแอสฟัลต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่าความเสถียรเทียบกับค่าการไหลหรือค่า Marshall Quotient ที่่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21-22 และค่าถ่วงจำเพาะรวมที่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับวัสดุปูผิวทางที่ไม่มีการเติมเศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเศษยางล้อและเศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเพื่อเป็นส่วนผสมในวัสดุปูผิวทางแอสฟัลต์ จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งสำหรับการนำวัสดุเหลือทิ้งประเภทนี้มาใช้ประโยชน์

ที่มา : Rean Maharaj, Chris Maharaj and Areo Hosein.  Waste Performance of waste polymer modified road paving materials.  Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology. Vol. 34, No. 1, 2018 pp. 19-33. Abstract: The reuse of waste crumb rubber (CR) (used tyres) and Polyethylene Terephthalate (PET) (plastic beverage bottles) is of particular interest in Trinidad and Tobago since present disposal techniques presents environmental and health challenges. The results of this study investigating the influence of PET and CR on the performance characteristics of the HMA2 pavement design using Trinidad Lake Asphalt (TLA) and Trinidad Petroleum Bitumen (TPB) filled an information gap as no previous studies utilizing these indigenous asphaltic materials exist. Existing information using asphaltic materials other than TLA and TPB are irrelevant as variations in performance characteristics due to the addition of polymeric additives can vary from asphalt to asphalt due to differences in source and chemical composition of the parent binder. The results of this study show that a 6% CR and PET addition achieved the highest performance advantage demonstrated by an increase in the Marshall Quotient of between 21–22% and an insignificant decrease in the Bulk Specific Gravity (0.2%) compared to the unmodified blend. The improvement in the mechanical properties and the performance of the modified pavement materials observed is evidence of the useful effects of these waste materials in road paving design and offer a beneficial strategy for the reuse of these waste materials.

ชนิดวัสดุ Recycle : Rubber ; ยาง

ประเภทเอกสาร : Journal Article ; บทความวารสาร