กาวร้อนความหนาแน่นต่ำที่แยกออกจากกระดาษได้ง่ายเมื่อรีไซเคิล

กาวหลอมร้อนความหนาแน่นต่ำประกอบด้วยเบสพอลิเมอร์  สารเพิ่มความเหนียว แวกซ์  และสารตัวเติมความหนาแน่นต่ำ เช่น เม็ดแก้วกลวง ทำให้ได้กาวหลอมร้อนที่มีความถ่วงจำเพาะระหว่าง 0.7-0.93 ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับวัสดุเซลลูโลสอย่างกระดาษแข็งหรือกระดาษคราฟต์แล้ว สามารถถูกแยกออกมาได้ง่ายในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

US 5,454,909 Low-density hot melt adhesive

Inventor : Paul L. Morganelli [US]

Assignee : Dexter Corp. [US]

A low-density hot melt adhesive is disclosed. Low-density filler, preferably hollow glass microspheres, is added to a hot melt adhesive to provide a hot melt adhesive having a specific gravity preferably between 0.7 and 0.93. The low-density hot melt adhesive is more effectively separated from cellulosic materials such as cardboard and kraft paper during recycling operations which separate contaminants such as adhesives from cellulosic fibers based upon the density of the adhesive.

Link USPTO