ชื่อเรื่อง : การแยกเงินและแพลลิเดียมออกจากเศษเหลือทิ้งของเนื้อดินที่ใช้ขึ้นรูปเซรามิกที่มีส่วนผสมของเงิน-แพลลิเดียม
ผู้แต่ง : Buzila, Lenuta; Gavris, Georgeta
แหล่งข้อมูล : Rom. Ro 83,472, 4 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Ag and Pd are recovered from wastes (coated ceramic Al2O3) of elec. resistor manuf. by heating at 150º, dissoln. in HNO3 sepn. of insol. residue, pptn. and sepn. of AgCl, and prepn. of metallic Pd by redn. with NaH2PO2 at 70-75º. Thus, a waste material in the form of a paste contg. Ag , Pd, and Al2O3 first was heated at 150º to remove the org. compds. The dry product was treated with HNO3 and the insol. residue sepd. by filtration. AgCl was pptd. by addn. of HCl to the cleared soln. and the slurry was evapd. The dry product was treated with HCl and dild. to 0.27 mol HCl/L. The AgCl was sepd. by filtration. The filtrate contg. H2PdCl4 was mixed with NaH2PO2 soln. (10% excess of the stoichiometric amt.) to obtain metallic Pd.
บทคัดย่อ (ไทย) : เงิน (Ag) และแพลลิเดียม (Pd) ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากเศษเหลือทิ้งของแหล่งที่มีการผลิตตัวตานทานไฟฟ้า (electronic resistor) (เช่น เซรามิกที่เคลือบด้วยอะลูมินัมออกไซด์ : Al2O3) โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสกับสารละลายกรดไนตริก (HNO3) ได้ส่วนตกตะกอนที่ไม่ละลายออกมาคือซิลเวอร์คลอไรด์ (AgCl) และโลหะแพลลิเดียม จากนั้นรีดักชันด้วยโซเดียมไฮโปรฟอสไฟท์ (NaH2PO2) ที่อุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส เศษเหลือทิ้งในรูปของเนื้อดินที่ใช้ขึ้นรูปเซรามิก (paste) จะมีสารเงิน (Ag) แพลลิเดียม (Pd) และอะลูมินัมออกไซด์ (Al2O3) กล่าวคือขั้นแรกเป็นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์ ผลผลิตที่แห้งแล้วจะทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกและทำการแยกส่วนเหลือที่ไม่ละลายด้วยการกรอง (filtration) ซิลเวอร์คลอไรด์ถูกทำให้ตกตะกอนด้วยการเติมกรดไฮโดรคลอริกจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสารละลายใสและกวนจนกระทั่งสารละลายนั้นระเหยหมด ผลผลิตที่แห้งแล้วจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกและเจือจางจนเหลือ 0.27 โมล ไฮโดรคลอริก/ลิตร ซิลเวอร์คลอไรด์จะถูกแยกออกโดยการกรอง ฟิลเตรท (filtrate) ที่ได้ประกอบด้วย H2PdCl4 ซึ่งจะนำมาผสมกับสารละลายโซเดียมไฮโปรฟอสไฟท์ (10% ของปริมาณ stoichiometric) ได้โลหะแพลลิเดียมออกมา
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 102:117271e