ผู้แต่ง : Banda, J. S.; Messer, P. F.

แหล่งข้อมูล : Ceram. Trans. 1991,17(Fractogr. Glasses Ceram.2), 243-61 (Eng)               

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : In previous studies on whitewares, optimum values for the median size of the starting quartz for max. strength have been found to be in the region of 20 to 30 µm. There was a possibility that these optimum values arose because the whitewares made with finer quartz had been overfired. To investigate this, whitewares have been produced using heat treatments of varying severity. These whitewares were made with quartz of different median sizes down to 4 µm. The strength and toughness values were detd. and the max. values found to increase as the quartz size was reduced. This suggests that the previously obsd. optimum values were the result of overfiring. The severity of the flaws, computed from the strength and toughness values, decreased as the soaking temp. was raised, even for the test-pieces which were substantially overfired. The fracture-initiating flaws in the whitewares contg. the finer quartz were found. by fractog., to be fissures at, or near, the most highly stressed surfaces of the test-pieces. The absence of flaw growth with overfiring in which pore growth occurs by gaseous evolution or diffusion, suggests that the fissures were connected to these surfaces..

บทคัดย่อ (ไทย) : ในการศึกษาเกี่ยวกับไวต์แวร์ที่ผ่านมา พบว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับควอทซ์ขนาดกลางในการเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุดคือ 20-30 ไมโครเมตร มีความเป็นไปได้ที่ค่าที่เหมาะสมเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น เพราะไวต์แวร์ที่ผลิตด้วยควอทซ์เนื้อละเอียดจะถูก overfire ในการศึกษาครั้งนี้จะผลิตไวต์แวร์โดยใช้กระบวนการให้ความร้อนที่แตกต่างกันมาก ไวต์แวร์จะผลิตด้วยควอทซ์ซึ่งมีขนาดต่างกันจนถึง 4 ไมโครเมตร  โดยมีการวัดค่าความแข็งแรงและความทนทาน ซึ่งพบว่าค่าสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อชนาดของควอทซ์ลดลง จึงสรุปได้ว่าค่าที่เหมาะสมจากการศึกษาก่อนหน้านี้เป็นผลจากการ overfire ความรุนแรงของการเสียหายหรือมีตำหนิคำนวณจากค่าความแข็งแรงและความทนทาน ซึ่งจะลดลงตามอุณภูมิของการแช่ซึ่งเพิ่มขึ้น แม้แต่ชิ้นงานทดสอบซึ่งถูก overfire

พบว่าจุดเริ่มรอยแตกในไวต์แวร์ที่ผลิตจากควอทซ์เนื้อดีสามารถใช้การศึกษาและวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography) เพื่อศึกษารอยแยก บริเวณใกล้เคียง และส่วนผิวหน้าที่มีแรงกดสูงสุด การหายไปของการเกิดข้อบกพร่องหรือตำหนิด้วย overfiring จะเกิดรูพรุนโดยการพัฒนาการของก๊าซหรือการแพร่ จึงสรุปได้ว่ารอยแตกเกี่ยวข้องกับผิวหน้าเหล่านี้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 116:220090h