ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และการประกันคุณภาพในการเผาไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Sladek, R.

แหล่งข้อมูล : Indian Ceram. 1996, 38(4), 38422-38425 (Eng)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review and discussion with 5 refs. Both the manufacturers of ceramics and their suppliers must comply with the requirements of ecol., economy and quality assurance. It is generally known that the intensive use of fossil energy leads to environmental issues with unforeseeable consequences. Therefore, it is the task of every industrial enterprise to conserve energy in order to minimize the emission of noxious gases (CO2,NOx,etc.). The presently most efficient firing technol. is fast firing which permits an optimum firing of ceramic products, i.e. short firing cycles, low energy consumption, high output, as well as the possibility of harmonizing these technologies with the waste disposal technol. (fluorine sorption systems, thermal post-combustion, etc.).

บทคัดย่อ (ไทย) : การวิเคราะห์และอภิปรายจากเอกสารอ้างอิง 5 ฉบับ พบว่าการผลิตเซรามิกและวัสดุจากเซรามิกต้องมีคำตอบให้กับความต้องการเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และการประกันคุณภาพได้ โดยทั่วไปจะให้ความสนใจการใช้ประโยชน์จากพลังงานของฟอสซิลเป็นอย่างมากเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากับผลที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งโรงงานที่ผลิตต้องมีการอนุรักษ์พลังงานโดยให้มีการปลดปล่อยของก๊าซพิษ (noxious gases : คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน) ออกมาน้อยที่สุด เทคโนโลยีการเผาอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้สามารถเผาได้อย่างรวดเร็วจนได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีความเหมาะสมโดยใช้ระยะเวลาในการเผา (firing cycles) สั้น มีการใช้พลังงาน (energy consumption) ต่ำ ผลผลิตที่ได้ (output) สูง เพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการปลดปล่อยของเสียออกมาน้อย (เช่น ระบบการดูดซับฟลูออรีน (fluorine sorption systems) และ ความร้อนหลังมีการเผาไหม้ (thermal post-combustion)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:282620a