ชื่อเรื่อง : กระดาษปิดผนังกับชั้นของเซรามิกและการผลิต

ผู้แต่ง : Ichikawa, Yoshio.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 11 323,796 [99 323,796], 9 pp. (Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title wallpaper, without toxic gas generation during burning, with good fire, soiling, and weather resistance, comprise a base layer (e.g., paper, Japanese paper, recycled pulp paper, polypropylene fiber nonwoven paper) and a ceramic layer comprising 3-70% colloidal inorg. substances (e.g., of SiO2, Alumina) and/or inorg. Microparticles (e.g.,TiO2, Fe Mn oxide, Fe oxide, Al Co oxide, molybdenum red), metal alkoxides and/or hydroxides as ceramic forming materials (e.g., methyltrimethoxysilane, tetraethoxysilane, tetrabutoxysilane, tri-Bu titanate triethoxysilyl ether).

บทคัดย่อ (ไทย) : หัวเรื่องของกระดาษปิดผนังที่ปราศจากการเปลี่ยนเป็นก๊าซพิษในขณะที่มีการเผาไหม้ ตลอดจนดินที่ใช้เผาดี มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ (weather resistance) ที่ประกอบด้วยชั้นรอง (ได้แก่ กระดาษ กระดาษญี่ปุ่น เยื่อกระดาษรีไซเคิล กระดาษที่ไม่ผ่านการทอจากเส้นใยพอลีโปรปิลีน (polypropylene fiber nonwoven paper) และชั้นเซรามิกที่มี 3-70 % ของสารแขวนลอยอนินทรีย์ (ได้แก่ ควอตซ์ (SiO2) อะลูมินา) และ/หรืออนุภาคสารอนินทรีย์ขนาดจุลภาค (inorganic microparticles) (ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2), ไอรอน แมงกานีส ออกไซด์ (Fe Mn oxide), อะลูมินัม โคบอน ออกไซด์ (Al Co oxide), โมลิบดินัม เรด (molybdenum red)), โลหะแอลคอกไซด์ (metal alkoxides) และ/หรือสารไฮดรอกไซด์ (hydroxides) เช่น วัสดุในการขึ้นรูปเซรามิก ได้แก่ เมตทิลไตรเอตทอกซีสิเลน (methyltrimethoxysilane), เตทตระเอทอกซีสิเลน (tetraethoxysilane), เตทตระบิวทอกซีสิเลน (tetrabutoxysilane), ไตร-บิวทิล ไททาเนต ไตรเอทอกซิล อีเทอร์)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 132:3925k