ชื่อเรื่อง : สมบัติการไหลและพฤติกรรมการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อแบบของไวต์แวร์โปร่งแสงที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวต่ำ

ผู้แต่ง : Capoglu, A.; Kutbay, I.

แหล่งข้อมูล : Key Engineering Materials 2002, 206-213 (Pt. 3, Euro Ceramics VII), 1739-1742 (Eng),

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Trans Tech Publications Ltd. The rheol. And casting behavior of slips, made with the starting materials for a novel white ware, have been studied. The starting materials consisted of coarse and fine prefired (chamotte) material and ball and china clays. The prefired material was composed of anorthite as the major phase with mullite and glass as minor phases. The whiteware comprised 50 wt% coarse prefired (~7.3 µm), 38 wt% fine prefired (~1.5 µm), 6 wt% china clay and 6 wt% ball clay. The whiteware was unusual in that it contained only 12 wt% clay compared to the usual range from 30-60 wt%. The clay content had been reduced to minimize the anisotropy of shrinkage during drying and firing, which arise from clay particle alignment . The effect of different deflocculants and a binder (PVA) on the rheol. properties of slips made with the individual starting materials were studied. All the deflocculants studied except gum Arabic reduced the yield stress and abs. viscosity of each slip. However, the PVA addn. increased the abs. viscosity of a slip which contained no deflocculant. The full body slip contg. PVA could be deflocculated with a mixt. of sodium silicate and sodium carbonate. Casting trials showed that it was possible to produce successful casts with all the deflocculated slips Unless slip is well deflocculated when PVA was present casts were found to crack while drying in the mold. The casts contg. PVA were highly porous even tough they were formed from deflocculated slips. It appears that PVA prevents the particles from packing closely together . This problem was overcomed by reducing the water content of deflocculated slip.

บทคัดย่อ (ไทย) : บริษัท Trans Tech Publications ได้ศึกษาสมบัติการไหลและพฤติกรรมการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อแบบซึ่งเริ่มทำจากไวต์แวร์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ โดยการนำวัสดุก่อนทำการเผาเช่น วัสดุทนไฟชามอตต์ (chamotte) ที่มีเนื้อหยาบและละเอียด ดินเหนียวดำ (ball clay) และดินขาว (china clay) รวมถึงวัสดุที่มีองค์ประกอบของแร่อะนอร์ไทท์ (anorthite) เป็นส่วนประกอบหลัก และมุลไลต์ (mullite) กับแก้ว (glass) เป็นส่วนประกอบรอง องค์ประกอบของไวต์แวร์ คือ วัสดุก่อนเผาเนื้อหยาบ (coarse prefired : 7.3 ไมครอน) 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก วัสดุก่อนเผาเนื้อละเอียด (fine prefired : 1.5 ไมครอน) 38เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ดินขาวและดินเหนียวดำชนิดละ 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ไวต์แวร์ปกติจะประกอบด้วยดินเหนียว 30-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งถ้ามีแค่ 12 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบแบบผิดปกติ ปริมาณของดินเหนียวสามารถลดลงเพื่อให้มีการหดตัวน้อยที่สุด (shrinkage) ในระหว่างการทำให้แห้ง (drying) และการเผา (firing) ซึ่งการหดตัวเกิดจากการเรียงตัวของอนุภาคดินเหนียว ผลจากการที่มีสารในการช่วยกระจายตัว (deflocculants) และ สารช่วยยึดเกาะ (binders : PVC) ที่ต่างกันมีผลต่อสมบัติการไหลของวัสดุที่ทำจากส่วนผสมดังกล่าวข้างต้น สารในการช่วยกระจายตัวถูกนำมาศึกษาทั้งหมด ยกเว้นกัม อารบิก (gum Arabic) ที่ทำให้การไหลสูงสุด (yield stress) และความหนืดสมบูรณ์ (absolute yield) ของการขึ้นรูปแต่ละครั้งลดลง อย่างไรก็ตามการเติม PVA จะช่วยทำให้ค่าความหนืดสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเติมสารที่ช่วยในการกระจายตัว การขึ้นรูปที่เป็นรูปร่างแล้วจะมีส่วนประกอบของ PVA และสารผสมของโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมคาร์บอเนตที่ช่วยในการกระจายตัว ความพยายามในการหล่อแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จโดยการใช้สารที่ช่วยในการกระจายตัวทั้งหมด นอกจากมีการใช้สารที่ช่วยในการกระจายตัวและ PVA ร่วมกันซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขณะทำการขึ้นรูปในขั้นตอนการทำให้แห้งได้ การหล่อแบบโดยใช้ PVA จะได้ผลผลิตที่มีความพรุนสูงแม้ว่าจะมีสารที่ช่วยในการกระจายตัวอยู่ด้วย ทำให้ทราบว่า PVA จะช่วยป้องกันการติดกันขณะบรรจุได้ ปัญหานี้ทำให้หมดไปได้โดยการลดปริมาณน้ำของสารที่ช่วยในการกระจายตัว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:89402e