ชื่อเรื่อง : สารเคลือบผิวแบบฉีดพ่นที่ผลิตจากยางเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Mathieu Malboeuf and Dorian Braun

แหล่งข้อมูล : US 2009326104 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention generally relates to surface coating composition, method and apparatus for coating a surface. The surface coating composition is comprising a recycled rubber product, one or more binding agent and optionally one or more additional agent.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสารเคลือบผิว รวมทั้งอุปกรณ์ และวิธีการในการเคลือบผิว โดยส่วนประกอบดังกล่าวประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยางที่นำกลับมารีไซเคิล สารยึดจับ1 ชนิดหรือมากกว่า และอาจมีสารเติมแต่งอื่นๆ 1 ชนิดหรือมากกว่า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20090326104.pdf