ชื่อเรื่อง : Cracking technology แบบต่อเนื่องและอุปกรณ์สำหรับวัสดุเหลือทิ้งประเภทยางหรือพลาสติก

ผู้แต่ง : Bin Niu

แหล่งข้อมูล : US 2010121121  (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This invention is about a continuously cracking technology of waste rubber or plastics and its realizing equipment, which is the key technology to produce oil by use of waste rubber or plastics. The cracking process is as following: the catalyst and rubber or plastics are extruded and transported in order to separate the air or to prevent oxidization; the raw materials are transported into the cracking chamber and moved from the inlet orifice to the discharge hole; the cracking process of the raw material is finished; and finally the products are deviated automatically through the discharge hole. In this invention, the separation of air and oxygen in the inlet orifice and discharge hole of the cracking chamber can completely avoid the hidden dangers caused by incoming of oxygen into the cracking chamber, and thus realize industrial production with continuous feedings. Moreover, the ratio of the oil can be raised from 19% in current technology to 45%-48%, and the loss of production equipment can be reduced. Therefore, production cost will become lower, safety measurement will become better and highly effective and continuous production will really come true

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้เป็นเทคโนโลยีหลักในการผลิตน้ำมันโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นยางหรือพลาสติก กระบวนการ cracking technology ประกอบด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยา ยางหรือพลาสติก จะถูกนำมาขึ้นรูปและส่งไปแยกอากาศออกเพื่อป้องกันการออกซิเดชั่น วัตถุดิบจะถูกส่งไปยังส่วนที่จัดเตรียมไว้สำหรับ cracking หลังจากนั้นจะถูกย้ายออกมาโดยผ่านท่อ กระบวนการ cracking วัตถุดิบถือว่าสิ้นสุดลง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกดึงออกไปยังท่อที่จัดเตรียมไว้โดยอัตโนมัติ การแยกอากาศและออกซิเจนในท่อนำเข้าและท่อปล่อยออกของ cracking chamber สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากออกซิเจนที่เข้ามาสู่ chamber และช่วยให้เกิดกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้วยการป้อนวัตถุดิบเข้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น อัตราส่วนของน้ำมันจะเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 45-48% และการสูญเสียอุปกรณ์การผลิตลดลง ดังนั้นต้นทุนการผลิตจึงลดลง การตรวจวัดความปลอดภัยจะทำได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีความเป็นไปได้มากขึ้นในการผลิตแบบต่อเนื่อง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20100121121.pdf