ชื่อบทความ : ลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัดสำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออนบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน

หมายเลข : มอก. 2929−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 49 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ประกอบไปด้วย ขีดจํากัด และวิธีวัดสัญญาณรบกวนวิทยุในช่วงความถี่ 150 kHz ถึง 2 500 MHz มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์และหรือไฟฟ้า ที่มีไว้สําหรบใช้ในยานพาหนะ รถพ่วงและ อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับรายละเอียดการกำหนดความถี่วิทยุให้อ้างถึงข้อกําหนด ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ขีดจํากัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันเครื่องรับสัญญาณวิทยุที่ติดตั้งใน ยานพาหนะจากสัญญาณรบกวนวิทยุที่เกิดจากส่วนประกอบหรือโมดูลใน ยานพาหนะเดียวกัน วิธีวัด และขีดจํากัดสําหรับยานพาหนะทั้งคัน (ไม่ว่าจะ เชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าประธานเพื่ออัดประจุ) . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5364 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัดสำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออนบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน