ชื่อบทความ : วัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล

หมายเลข : มอก. 2923−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 22 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ วัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล ใช้ทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาความชื้น ทําให้แผลหายเร็วขึ้น และผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “วัสดุปิดแผลก้าวหน้า”

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5337 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล