ชื่อบทความ : ถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำกล้าไม้

หมายเลข : มอก. 2963−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 30 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับเพาะชำกล้าไม้เท่านั้น

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5345 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำกล้าไม้