ชื่อบทความ : แผ่นยางลดแรงกระแทกบริเวณสะโพก

หมายเลข : มอก. 2958−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 36 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑุอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ แผ่นยางที่ทําจากยางธรรมชาติ (natural rubber) ใช้สำหรับช่วยลดและกระจายแรงที่กระทําต่ออวัยวะบริเวณสะโพกเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บจากการกระแทก

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5351 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางลดแรงกระแทกบริเวณสะโพก