ชื่อบทความ : อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 2 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง

หมายเลข : มอก. 60898 เล่ม 2−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 13 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปตาม มอก. 60898 เล่ม 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้หลังย่อหน้าแรก มาตรฐานนี้ให้ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับเครื่องตัดวงจรขั้วเดียวและสองขั้ว ที่นอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเหมาะสำหรับการทํางาน กับไฟฟ้ากระแสตรง และมีค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนดไม่เกิน 220 V สําหรบเครื่องตัดวงจรแบบขั้วเดียว และไม่เกิน 440 V สําหรับเครื่องตัดวงจร แบบสองขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 125 A และวิสัยสามารถ การลัดวงจรของไฟฟ้ากระแสตรงที่กําหนดไม่เกิน 10 000 A หมายเหตุ มาตรฐานฉบับนี้ใช้ได้กับเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าที่สามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า ได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรง ตัดสองย่อหนาสุดท้าย รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60898-2: 2016 ข้อ 1.

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5329 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 2 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง