ชื่อบทความ : เงื่อนไขการนำเข้าผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง (8 ต.ค.62) หน้า 56-64 (ท้ายประกาศ 14 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้า ผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 ” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 3 ชนิดพืชที่อนุญาต ชนิดของผลพลัมสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าราชอาณาจักรไทย ได้แก่ 3.1 Prunus domestica 3.2 Prunus salicina . . .

หมายเหตุประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562