ชื่อบทความ : เงื่อนไขการนำเข้าผลเนคทารีนสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง (8 ต.ค.62) หน้า 38-46 (ท้ายประกาศ 14 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเนคทารีนสด จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒ ” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 3 ชนิดพืชที่อนุญาต ผลเนคทารีนสด (nectarine, Prunus persica var. nectarina ) ข้อ 4 ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสำหรับผลเนคทารีนสดจากสหรัฐอเมริกา ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเนคทารีนสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562