ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค.62) หน้า 10-11   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความหรือคำเตือนการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในลำดับที่ 1 ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 411) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)