ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย.62) หน้า 14-18   Full-Text

ขอบข่าย : เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อ สำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ จึงเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำ หรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ดังกล่าว . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562