ชื่อบทความผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย.62) หน้า 14-18   Full-Text

ขอบข่าย“ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสำลีก้อนกลม (ball) ไม้พันสำลี (swab, swab stick) แผ่นเยื่อกระดาษ (pad) หรือตัวกลางอื่นใด (applicator) ในบรรจุภัณฑ์ชนิดเฉพาะหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งการใช้งาน (unit dose/single dose/individual packaging) ประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) หรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) รวมกัน ตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) ขึ้นไปและน้ำเท่านั้น โดยอยู่ในรูปแบบ ของแอลกอฮอล์อิ่มตัว (saturated with alcohol) และมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าเชื้อบนผิวหนังของมนุษย์ หรือสัตว์ หรือเครื่องมือแพทย์ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562