ชื่อบทความพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน

หมายเลขมอก. 2734 เล่ม 5−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 46 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 16220-5:2017 Plastics – Biobased content – Part 5: Declaration of biobased carbon content, biobased synthetic polymer content and biobased mass content มาใช้โดย วิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก กําหนดการแสดงและฉลากสําหรับสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐานที่มีในผลิตภัณฑ์พลาสติก ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกและวัสดุพลาสติก พอลิมอร์เรซนิ มอนอเมอร์ หรือสารเติมแต่ง ที่ทําจากส่วนประกอบที่เป็นชีวฐาน หรือฟอสซิลฐาน

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน