ชื่อบทความกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์

หมายเลขมอก. 2797 เล่ม1−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมข้อกําหนด สำหรับ ข้อกําหนดคุณลักษณะ การออกแบบ การติดตั้ง การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบวัดคุมความปลอดภัย (SIS) เพื่อให้ สามารถมั่นใจได้ว่าบรรลุ หรือรักษาสถานะปลอดภัยของกระบวนการ มอก. 2797 เล่ม 1 ได้รับการพัฒนาโดยเป็นการนํา มอก.2732 (IEC 61508) ไปใช้ในภาคกระบวนการ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์