ชื่อบทความเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย

หมายเลขมอก. 2768 เล่ม 1(34)-2560 (IEC 60793-1-34:2006)

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 328 ง (21 ธ.ค. 61) หน้า 42 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 60793-1-34 Edition 2.0 (2006-03) Optical fibres - Part 1-34 : Measurement methods and test procedures – Fibre curl มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับลักษณะเฉพาะทางกล : การคดเส้นใยหรือการคดแฝงในเส้นใยนำแสงที่ไม่มีการเคลือบ การคดเส้นใยเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับลดความสูญเสียของการเชื่อมเส้นใยนำแสง (splicing) เมื่อใช้เครื่องมือเชื่อมเส้นใยนำแสงแบบพาสซีฟ (passive alignment fusion splicer) หรือเครื่องเชื่อมเส้นใยนำแสงแบบแอกทีฟ (active alignment fusion splicer) . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5074 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย