ชื่อบทความชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรจากประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 281 ง (7 พ.ย. 61) หน้า 7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกร ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรจากประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. 2561