ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง

หมายเลข : มอก. 285 เล่ม 30-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 61) หน้า 14 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีตรวจสอบคุณภาพของสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเมื่อทำให้เจือจางด้วยตัวทำละลายตามที่ระบุไว้

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง