ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 217 ง (6 ก.ย. 61) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 25 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บ ตัวอย่างเพื่อการชันสูตร กำรตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immunological response) การตรวจรอยโรค (lesion) การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) การเพาะ แยกและจำแนกเชื้อแบคทีเรีย (bacterial culture and identification) และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (nucleic acid recognition) 1.2 วิธีการชันสูตรที่ใช้ในโคและกระบือมีชีวิต คือ การทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้และการตรวจหา interferon-gamma (IFN-gamma) สำหรับวิธีชันสูตรที่ใช้ในโคและกระบือไม่มีชีวิต คือ การตรวจรอยโรค การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะแยกและจำแนกเชื้อแบคทีเรีย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551