ชื่อบทความ : แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 214 ง (4 ก.ย. 61) หน้า 19-20 (ท้ายประกาศ 39 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ป ระ ก าศ นี้ เรียก ว่ า “ป ร ะ ก าศ ก รม วิช าก า รเกษ ต ร เรื่อง แ บ บ ค าข อและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืช ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของชนิดพืช กล้วยไม้สกุลหวาย มะม่วง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการ เพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ของชนิดพืชกล้วยไม้สกุลหวาย และมะม่วง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561