ชื่อบทความ : ชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า

หมายเลข : มอก. 2873-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 207 ง (28 ส.ค.61) หน้า 19 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าที่ทำจากไทเทเนียม

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า