ชื่อบทความกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 7-9 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 จัดให้มีการทำบัญชีรับ - จ่ายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ ให้มีการทำบัญชีรับ - จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ แยกตามชื่อวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตำรับ โดยแสดงชื่อวัตถุออกฤทธิ์หรือวัตถุตำรับและความแรงต่อหน่วย เลขที่หรือรุ่นที่หรือ ครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิต วันเดือนปี และจำนวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ที่จ่าย รวมทั้งชื่อ อายุ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้รับยาทุกครั้งที่จ่าย และลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบัญชี . . .

หมายเหตุประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4