ชื่อบทความระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค.61) หน้า 9 (ท้ายประกาศ 6 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ให้รวมถึง (1) วัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว (2) สเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว (3) เกลือ เอสเทอร์ และอีเทอร์ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นใด หรือนาไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือ เงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ หรือเป็นกรณีที่นาไปใช้เพื่อเป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา . . . เป็นต้นไป

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ. 2561