ชื่อบทความกำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 198 ง (16 ส.ค.61) หน้า 12-13 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ให้มาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่น ของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารา ดังต่อไปนี้ (1) ตารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 2011) เล่มที่ 1 ภาค 1 และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II 2011 Volume I Part 1 and Supplements) ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุข หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561