ชื่อบทความยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค.61) หน้า 7-9 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1.12) (1.13) ข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2542 . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561