ชื่อบทความเงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 185 ง (3 ส.ค.61) หน้า 12-18 ( ท้ายประกาศ 13 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลเชอรี่สด จากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ชนิดพืชที่อนุญาต ผลเชอรี่สด (cherry, Prunus avium) ข้อ 4 ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสาหรับผลเชอรี่สดจากราชอาณาจักรสเปนปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร . . .

หมายเหตุประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2561