ชื่อบทความ : กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 100 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 กำหนดให้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่มี จุดเดือดสุดท้าย (Final Boiling Point) ไม่เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D 86 โดยใช้เป็นตัวทำ ละลายหรือไม่ก็ตาม เป็นสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ในประเภทที่ 01.14 ในตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เว้นแต่ (1) สารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่รวมถึง เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซิน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน m-Xylene) และมิกซ์โซลีน (mixed-Xylene) (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ไขหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก และน้ำมันไฮโดรลิค ข้อ 2 กำหนดให้น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ใน (1) ของประเภทที่ 01.90 ในตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมและมีคุณสมบัติตามที่ กำหนดในตารางท้ายประกาศนี้ ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน