ชื่อบทความ : คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ กระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ มาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 42 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งหมายถึง ผู้ที่ดำเนินธุรกิจผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ทั่วไปอิสระ โดยไม่ได้เป็นผู้ผลิตรถยนต์กระบะนั้น ๆ และมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1.1 ดำเนินธุรกิจผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะเป็นการทั่วไป โดยการออกแบบพัฒนารถยนต์ดัดแปลงด้วยตนเองภายในประเทศ 1.2 ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านการจัดการ การควบคุม หรือร่วมทุนกับ ผู้ผลิตรถยนต์กระบะนั้น ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 1.3 สถานที่ทำการผลิตหรือดัดแปลงต้องไม่ตั้งอยู่ภายในโรงอุตสาหกรรมเดียวกัน กับโรงงานของผู้ผลิตรถยนต์กระบะนั้น ๆ 1.4 ดำเนินการผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ด้วยตนเองครบทุกขั้นตอนกระบวนการ 1.5 ต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 และได้รับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิตว่าเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งกระทำการดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจแล้ว 1.6 ต้องจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ (รถยนต์ดัดแปลง) กับกรมสรรพสามิต . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ กระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ มาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง