ชื่อบทความ : ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1)

หมายเลข : มอก. 2707-2560

ชื่อเอกสาร : >ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 8-9 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 2707 - 2558” เป็น “มอก. 2707 - 2560” 2. ให้แก้ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็น “ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อม ประเภทบรรจุก๊าซซ้ํา - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ” 3. ให้แก้บทนําเป็น “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 20703 : 2006 Gas Cylinders - Refillable Welded Aluminium - Alloy Cylinders - Design, Construction And Testing มาใช้ในระดับดัดแปร (modified) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1)