ชื่อบทความ : สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร

หมายเลข : มอก. 7298 เล่ม 5-2560 (ISO 9117-5:2012(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 9117-5:2012 Paints and Vanishes -- Drying Tests -- Part 5 : Modified Bandow-Wolff test มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนด วิธีประเมินการแห้งของผิวเคลือบชั้นเดียวหรือระบบเคลือบหลายชั้นที่มีการแห้งถึงระดับขั้นตอนต่างๆ ตามตารางที่ 1 และยังสามารถประเมินความเร็วของการแห้ง (drying speed) ของผิวเคลือบได้ด้วย การประเมินระดับการแห้งของวัสดุเคลือบพลาสติก (plastic coaing) มีข้อจำกัด แม้ว่าระดับการแห้งจะมีถึงขั้น 4 ถึง 7 ตามตารางที่ 1 หรือไม่ก้ตาม เนื่องจากวัสดุเคลือบชนิดนี้ มีพฤติกรรมอีลาสโทพลาสติก (elasto-plastic behavior) ทำให้สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะของผิวเคลือบที่มองเห็นได้ด้วยตา รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 9117-5:2012

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๘ (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร