ชื่อบทความ : สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น

หมายเลข : มอก. 2792 เล่ม5 – 2560 (ISO 4628-5:2016(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.61) หน้า 31 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 4628-5 : 2016 Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 5 : Assessment of degree of flaking มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีประเมินปริมาณ (ความหนาแน่น) การล่อนเป็นแผ่น ของผิวเคลือบโดยเปรียบเทียบปริมาณการล่อนเป็นแผ่นกับภาพถ่ายมาตรฐาน ซึ่งภาพถ่ายมาตรฐานนี้แสดงการล่อนเป็นแผ่นใน ระดับ 1 2 3 4 และ 5 นอกจากนี้ยังกำหนดการประเมินขนาดการล่อนเป็นแผ่น โดยวัดขนาดการล่อนเป็นแผ่นในระดับ 1 2 3 4 และ 5 และหากเป็นไปได้ให้ประเมินความลึกของการล่อนเป็นแผ่น ในระดับ a และ b ด้วย ISO 4628-1 กำหนดระบบเพื่อการระบุปริมาณและขนาดของข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฎของผิวเคลือบ และกำหนดหลักการทั่วไปของระบบที่ใช้ในอนุกรมมาตรฐานนี้ ระบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับข้อบกพร่องที่เกิดจากการบ่มตัว (ageing) สภาพลมฟ้าอากาศ (weathering) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฎ เช่น การขึ้นเหลือง (yellowing) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 4628-5 : 2016

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น