ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล

หมายเลข : มกษ. 7422(G) - 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย.61) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 52 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอนของการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล รวมถึงการเก็บเกี่ยว รวบรวม และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนการขนส่งออกจากฟาร์มเพื่อให้ได้ ลูกกุ้งทะเลที่มีคุณภาพดีสำหรับนำไปเลี้ยงต่อ โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551