ชื่อบทความ : ยานพาหนะบนถนน - ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 องศาเซลเซียส)

หมายเลข : มอก. 2811 – 2560 (ISO 6117:2005(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.61) หน้า 16 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 6117: 2005 Road vehicles -- Elastomeric boots for drum-type, hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 100 oC max.) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีทดสอบสมรรถนะสำหรับยางกันฝุ่นที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ เพื่อใช้ปิดบนกระบอกไฮดรอลิกในเบรกชนิดดุม ยางกันฝุ่นนี้ป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นที่จะเข้าไปทำให้เกิดการกรัดกร่อนและสิ่งอื่นที่ลดการทำงานของการเบรกล้อ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน - ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 องศาเซลเซียส)